กรมการขนส่งทางบก
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน
ประกาศ กรมการขนส่งทางบก
 

  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน  
 
 
   
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ  
 
 
   
  แผนที่สนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
 
   
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมการขนส่งทางบก ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)  
 
 
   
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดวัน เวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมการขนส่งทางบก ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)  
 
 
   
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมการขนส่งทางบก  
 
 
   

 
 
 
powered by